Välkommen till
Föreningen STOPP
- mot kränkande särbehandling i arbetslivet -

FÖRENINGEN STOPP FAKTA OM
MOBBNING
MEDIA LÄNKAR

Stadgar för Föreningen STOPP - mot kränkande särbehandling i arbetslivet

Föreningens första stadgar antagna 2005-06-04.

Nedanstående reviderade stadgar är godkända första gången vid årsmötet 2014-04-27 och andra gången vid årsmötet 2016-04-24.

§ 1. Föreningens namn

Föreningens namn ska vara Föreningen STOPP - mot kränkande särbehandling i arbetslivet. Föreningen STOPP är en rikstäckande organisation.

§ 2. Syfte/ändamål – Normstadga

Föreningens syfte/ändamål är

-   att påverka makthavare och lagstiftning vad gäller kränkande särbehandling i arbetslivet

-   att påverka genom opinionsbildning

-   att stödja, hjälpa och stärka dem som blivit kränkta och särbehandlade i arbetslivet.

Föreningen verkar på ideell grund och är partipolitiskt och religiöst obunden.

§ 3. Medlemmar och medlemskap – Normstadga

Såväl enskilda som juridiska personer kan bli medlemmar. Juridiska personer har dock ingen rösträtt. Medlem erlägger årsavgift per kalenderår. Medlemsavgift som betalas av ny medlem från och med oktober månad gäller även för efterföljande år. På årsmötet har närvarande medlem som betalat årsavgiften för innevarande år senast en vecka före årsmötet rösträtt. För nya medlemmar gäller att dessa har rösträtt om de betalat medlemsavgift till föreningen senast den 30 september året innan. Varje närvarande medlem får ha fullmakt från högst en medlem som själv inte kan närvara vid årsmötet. Om medlem så begär ska omröstning vara sluten.

§ 4. Styrelsen

Styrelsen ska bestå av minst fem ledamöter och minst två ersättare. Styrelseledamöter och ersättare väljs av årsmötet med strävan efter jämn geografisk fördelning. Ordförande och kassör väljs av årsmötet. Styrelsen fördelar övriga poster mellan sig på konstitueringsmötet som hålls senast två veckor efter årsmötet. Styrelsen är beslutför med tre närvarande ledamöter. Styrelsemöte ska hållas minst fyra gånger per år. Styrelsen har möjlighet att adjungera representanter från liknande organisationer som har betydelse för arbetet, dessa har yttrande och förslagsrätt men dock inte rösträtt. Styrelsen ska ha kontroll över att hemsidan, Facebooksidan, affischen och broschyren överensstämmer med stadgar, årsmötesbeslut och styrelsebeslut i nu nämnd ordning. Allt utåtriktat arbete i föreningens namn ska gå genom styrelsen, förutom insändare och debattinlägg, av medlemmar utan särskilda uppdrag i föreningen, som dessa själva står för.

§ 5. Firmateckning

Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig. Kassören kan själv besluta om utbetalningar upp till 500 kronor per år. Vid belopp därutöver krävs styrelsebeslut. Styrelsen kan tillfälligt ge fullmakt som firmatecknare åt annan ledamot. Sådan fullmakt ska ske skriftligen och innehålla tidpunkt för upphörande. Fullmakt undertecknas av ordförande och kassör i förening och kan återkallas av styrelsen. Om så görs, upphör den med omedelbar verkan.

§ 6. Revisorer

På ordinarie årsmöte ska en revisor och en revisorsersättare väljas på ett år.


§ 7. Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår sträcker sig kalenderårsvis.

§ 8. Valberedning

Årsmötet väljer en valberedning som tar fram kandidater till nästa årsmöte. Valberedningen ska bestå av tre ledamöter, varav en sammankallande.

§ 9. Årsredovisning

Styrelsen ska lämna årsredovisning till revisorerna senast sex veckor före årsmötet.

§ 10. Kallelse och information - Normstadga

Styrelsen ansvarar för att kallelse till årsmötet sker genom e-post, och vanlig post till medlemmar som saknar e-post. Kallelse ska vara utsänd tidigast fyra veckor före, dock senast två veckor före ordinarie årsmöte, samt fem veckor, dock senast en vecka före vid extra årsmöte. Övriga meddelanden läggs ut på hemsidan, e-post och skickas med vanlig post. När årsmöteskallelse gått ut, ska revisorerna underrättas.

Styrelsen kan besluta att kalla till extra årsmöte.

Även om minst 25 % av samtliga medlemmar skriftligt så begär ska styrelsen kalla till extra årsmöte.

§11. Årsmöte

Ordinarie årsmöte hålls före april månads utgång och ska behandla följande ärenden:

1.    Mötets öppnande

2.    Fråga om årsmötet blivit behörigt utlyst

3.    Upprättande av röstlängd

4.    Val av mötesfunktionärer (ordförande, sekreterare, samt två protokollsjusterare/ rösträknare)

5.    Fastställande av dagordning

6.    Styrelsens verksamhetsberättelse

7.    Beslut om balans- och resultaträkning

8.    Revisorernas berättelse

9.    Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

10.     Budget

11.     Fastställande av Mål- och handlingsplan

12.     Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år

13.     Val av ordförande, kassör, styrelseledamöter och ersättare

14.     Val av revisorer

15.     Val av valberedning

16.     Motioner

17.     Övriga frågor

18.     Mötets avslutning

§ 12. Motioner

Medlem som så önskar kan få ärende behandlat vid årsmötet. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast sju veckor före anslaget årsmöte. Motioner ska skickas ut ihop med kallelsen.

§ 13. Etiska regler för medlemmar och styrelse – Normstadga

-   Ingen ska frysas ut, förlöjligas eller negligeras.

-   Vi ska inte kränka andra organisationer utan bemöta dem med samma respekt som vi själva vill bli bemötta med.

-   Inom föreningen har alla oavsett kön, etnicitet, partipolitisk inriktning, facklig organisering, ålder och annat, rätt att bli bemötta med respekt.

-Styrelsen arbetar under tystnadslöfte.

§ 14. Uteslutning av medlem - Normstadga

Medlem som motverkar föreningens syfte kan uteslutas. Sådant beslut ska tas av styrelsen. Besvär mot detta beslut kan föras till årsmötet eller extra årsmöte. Vid omröstning avseende detsamma kan minoritet motsvarande 25 % av de närvarande medlemmarna begära att beslutet ska tas med kvalificerad majoritet om 75 % av mötet. Utesluten medlem eller medlemskollektiv som begärt att uteslutningen ska överprövas av behörigt årsmöte får inte själv delta i omröstningen.

 

Medlem kan vid årsmöte påkalla att denna regel ska gälla även vid val av styrelse på årsmöte, om det anses nödvändigt förhindra att en grupp av medlemmar med annat syfte än det föreningen står för, ska överta ledningen av denna. Om 25 % av medlemmarna instämmer måste val av styrelsen i dess helhet tas om och ska då ske enligt regeln.

§ 15. Regionala/lokala föreningar - Normstadga

Styrelsen eller enskilda medlemmar kan ta initiativ till bildande av lokal/regional förening. Lämpligt är, med hänsyn till sekretessen, att styrelsen kontaktar medlemmar inom nära geografiskt avstånd i detta syfte.

Normstadgar ska gälla även för lokal/regional förening. Lokal anpassning/tillägg av stadgarna ska godkännas av riksföreningen. Lokal/regional förenings protokoll, årsmötesprotokoll, verksamhetsplan/budget, årsredovisning samt verksamhetsberättelse ska vara tillgängligt även för riksföreningen. Donationer som sker lokalt och avses riktade till enbart den regionala/lokala föreningen ska tillfalla denna.

§ 16. Upplösning av föreningen - Normstadga

Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar fördelas till lämplig fond enligt gemensamt beslut på upplösande föreningsmöte.

§ 17. Ändring av dessa stadgar – Normstadga

Beslut om ändringar i stadgarna tas vid två på varandra följande årsmöten och med två tredjedels majoritet.

 

JOURTELEFON

Om du behöver råd och vägledning när det gäller mobbning/kränkningar - ring oss!
Torsdag kl 18-20
Tfn 019-507 05 19
Övrig tid:
073-568 21 12

BLI MEDLEM!

Medlemsavgifter är 170 kr för enskild medlem och 220 kr för familj. Ange namn, adress, e-postadress, telefon- och mobilnummer i samband med insättning på
Plusgiro 41 63 32-5

ATT TÄNKA PÅ...

Ingen ska gå ensam på rehabiliteringsmöte eller liknande möte med arbetsgivare, fack eller försäkringskassa. Ta gärna med stödperson som vittne. Ta också gärna med en bandspelare så du kan spela in. För mer tips, kontakta oss.