Välkommen till
Föreningen STOPP
- mot kränkande särbehandling i arbetslivet -

FÖRENINGEN STOPP FAKTA OM
MOBBNING
MEDIA LÄNKAR


Stadgar för Föreningen Stopp, mot kränkande särbehandling i arbetslivet

Föreningens första stadgar antagna 2005-06-04
Nedanstående reviderade stadgar antagna vid årsmöte 2014-04-27

§ 1. Föreningens namn
Föreningens namn skall vara Föreningen Stopp - mot kränkande särbehandling i arbetslivet. Föreningen Stopp är en rikstäckande organisation.

§ 2. Syfte/ändamål – Normstadga
Föreningens syfte/ändamål är
- att påverka makthavare och lagstiftning vad gäller kränkande särbehandling i arbetslivet
- att påverka genom opinionsbildning
- att stödja, hjälpa och stärka dem som blivit kränkta och särbehandlade i arbetslivet.
Föreningen verkar på ideell grund och är politiskt och religiöst obunden.

§ 3. Medlemmar och medlemskap - Normstadga
Såväl enskilda som juridiska personer kan bli medlemmar. Juridiska personer har dock ingen
rösträtt. Medlem erlägger årsavgift per kalenderår. Medlemsavgift som betalas av ny
medlem från och med oktober månad gäller även för efterföljande år. På årsmötet har närvarande medlem som betalat årsavgiften för innevarande år senast en vecka före årsmötet rösträtt. Varje närvarande medlem får ha fullmakt från högst en medlem som själv inte kan närvara vid årsmötet. Om medlem så begär ska omröstning vara sluten.

§ 4. Styrelsen
Styrelsen ska bestå av minst fem ledamöter och minst två ersättare. Styrelseledamöter och ersättare
väljs av årsmötet med strävan efter jämn geografisk fördelning. Ordförande och kassör väljs av årsmötet. Styrelsen fördelar övriga poster mellan sig på konstitueringsmötet som hålls senast två veckor efter årsmötet. Styrelsen är beslutför med tre närvarande ledamöter. Styrelsemöte skall hållas minst fyra gånger per år. Styrelsen har möjlighet att adjungera representanter från liknande organisationer som har betydelse för arbetet, dessa har yttrande och förslagsrätt men dock inte rösträtt. Styrelsen ska ha kontroll över att hemsidan, facebooksidan, affischen och broschyren överensstämmer med stadgar, årsmötesbeslut och styrelsebeslut i nu nämnd ordning. Allt utåtriktat arbete i föreningens namn ska gå genom styrelsen, förutom insändare och debattinlägg som skribenterna själva står för.

§ 5. Firmateckning
Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig när det gäller belopp upp till
3000 kronor, vid överstigande belopp tecknas firman i förening. Kassören kan själv besluta om utbetalningar upp till 500 kronor. Styrelsen kan tillfälligt ge fullmakt som firmatecknare åt annan ledamot. Sådan fullmakt skall ske skriftligen och innehålla tidpunkt för upphörande. Fullmakt undertecknas av ordförande och kassör i förening och kan återkallas av styrelsen. Om så görs, upphör den med omedelbar verkan.

§ 6. Revisorer
På ordinarie årsmöte ska en revisor och en revisorsersättare väljas på ett år.

§ 7. Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår sträcker sig kalenderårsvis.

§ 8. Valberedning
Årsmötet väljer en valberedning som tar fram kandidater till nästa årsmöte. Valberedningen ska
bestå av tre ledamöter, varav en sammankallande.

§ 9. Årsredovisning
Styrelsen ska lämna årsredovisning till revisorerna senast sex veckor före årsmötet.

§ 10. Kallelse och information - Normstadga
Styrelsen ansvarar för att kallelse till årsmötet sker genom e-post, och vanlig post till medlemmar som saknar e-post. Kallelse ska vara utsänd tidigast fyra veckor före, dock senast två veckor före ordinarie årsmöte, samt fem veckor, dock senast en vecka före vid extra årsmöte. Övriga meddelanden läggs ut på hemsidan, e-post och skickas med vanlig post. När årsmöteskallelse gått ut, ska revisorerna underrättas.
Styrelsen kan besluta att kalla till extra årsmöte.
Även om minst 25 % av samtliga medlemmar skriftligt så begär ska styrelsen kalla till extra årsmöte.

§11. Årsmöte
Ordinarie årsmöte hålls före april månads utgång och ska behandla följande ärenden:
1. Mötets öppnande
2. Fråga om årsmötet blivit behörigt utlyst
3. Upprättande av röstlängd
4. Val av mötesfunktionärer (ordförande, sekreterare, samt två protokollsjusterare/ rösträknare)
5. Fastställande av dagordning
6. Styrelsens verksamhetsberättelse
7. Beslut om balans- och resultaträkning
8. Revisorernas berättelse
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Budget
11. Fastställande av Mål- och handlingsplan
12. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år
13. Val av ordförande, kassör, styrelseledamöter och ersättare
14. Val av revisorer
15. Val av valberedning
16. Motioner
17. Övriga frågor
18. Mötets avslutning

§ 12. Motioner
Medlem som så önskar kan få ärende behandlad vid årsmötet. Motioner skall vara styrelsen
tillhanda senast sju veckor före anslaget årsmöte. Motioner ska skickas ut ihop med kallelsen.

§ 13. Etiska regler för medlemmar och styrelse - Normstadga
- Inom Föreningen Stopp har alla rätt att få sin röst hörd och bli bemötta med respekt.
- Samtal och mailkorrespondens ska inte vara personligt nedlåtande. Den som skriver mail bör läsa igenom det eftertänksamt innan det skickas.
- Ingen ska frysas ut, förlöjligas eller negligeras.
- Vi ska inte kränka andra organisationer utan bemöta dem med samma respekt som vi själva vill bli bemötta med.
- Inom föreningen har alla oavsett kön, etnicitet, politisk inriktning, facklig organisering, ålder och annat, rätt att bli bemötta med respekt.
Styrelsen arbetar under tystnadslöfte.

§ 14. Uteslutning av medlem - Normstadga
Medlem som motverkar föreningens syfte kan uteslutas. Sådant beslut skall tas av styrelsen. Besvär
mot detta beslut kan föras till årsmötet eller extra årsmöte. Vid omröstning avseende detsamma
kan minoritet motsvrande 25% av de närvarande medlemmarna begära att beslutet skall tas med
kvalificerad majoritet om 75% av mötet.
Utesluten medlem eller medlemskollektiv som begärt att uteslutningen skall överprövas av behörigt
årsmöte får inte själv delta i omröstningen.

Medlem kan vid årsmöte påkalla att denna regel skall gälla även vid val av styrelse på årsmöte, om det anses nödvändigt förhindra att en grupp av medlemmar med annat syfte än det föreningen står för, skall överta ledningen av denna. Om 25% av medlemmarna instämmer måste val av styrelsen i dess helhet tas om och skall då ske enligt regeln.

§ 15. Regionala/lokala föreningar - Normstadga
Styrelsen eller enskilda medlemmar kan ta initiativ till bildande av lokal/regional förening.
Lämpligt är, med hänsyn till sekretessen, att styrelsen kontaktar ”dolda listans” medlemmar inom nära geografiskt avstånd i detta syfte. ”Öppna listan” är tillgänglig för de medlemmar som själva finns på listan.
Normstadgar ska gälla även för lokal/regional förening. Lokal anpassning/tillägg av stadgarna ska godkännas av riksföreningen.
Lokal/regional förenings protokoll, årsmötesprotokoll, verksamhetsplan/budget, årsredovisning samt verksamhetsberättelse ska vara tillgängligt även för riksföreningen.
Donationer som sker lokalt och avses riktade till enbart den regionala/lokala föreningen skall tillfalla denna.

§ 16. Upplösning av föreningen - Normstadga
Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar fördelas till lämplig fond enligt gemensamt
beslut på upplösande föreningsmöte.

§ 17. Ändring av dessa stadgar – Normstadga
Beslut om ändringar i stadgarna tas vid två på varandra följande årsmöten och med två tredjedels majoritet.

 

JOURTELEFON

Om du behöver råd och vägledning när det gäller mobbning/kränkningar - ring oss!
Torsdag kl 18-20
Tfn 019-507 05 19
Övrig tid:
073-568 21 12

BLI MEDLEM!

Medlemsavgifter är 150 kr för enskild medlem och 200 kr för familj. Ange namn, adress, e-postadress, telefon- och mobilnummer i samband med insättning på
Plusgiro 41 63 32-5

ATT TÄNKA PÅ...

Ingen ska gå ensam på rehabiliteringsmöte eller liknande möte med arbetsgivare, fack eller försäkringskassa. Ta gärna med stödperson som vittne. Ta också gärna med en bandspelare så du kan spela in. För mer tips, kontakta oss.